252-0026-00L  Algorithms and Data Structures

SemesterAutumn Semester 2017
LecturersP. Widmayer, M. Püschel, D. Steurer
Periodicityyearly recurring course
Language of instructionGerman


NumberTitleHoursLecturers
252-0026-00 VAlgorithmen und Datenstrukturen
Vorlesung im ML D 28 mit Videoübertragung im ML E 12.
3 hrs
Thu10-12ML D 28 »
10-12ML E 12 »
13-14ML D 28 »
13-14ML E 12 »
P. Widmayer, M. Püschel, D. Steurer
252-0026-00 UAlgorithmen und Datenstrukturen
plus jeweils eine Stunde Nachbearbeitungszeit (montags 11-12)
2 hrs
Mon08-10HIL E 1 »
09-11CAB G 59 »
09-11CHN D 42 »
09-11CHN D 44 »
09-11CHN D 46 »
09-11CHN D 48 »
09-11CHN F 42 »
09-11CHN G 22 »
09-11ETZ H 91 »
09-11ETZ K 91 »
09-11HG D 3.3 »
09-11IFW A 34 »
09-11IFW B 42 »
09-11IFW C 31 »
09-11IFW C 33 »
09-11IFW D 42 »
09-11LEE C 104 »
09-11LEE C 114 »
09-11LEE D 105 »
P. Widmayer, M. Püschel, D. Steurer
252-0026-00 AAlgorithmen und Datenstrukturen1 hrsP. Widmayer, M. Püschel, D. Steurer