101-0415-01L  Railway Infrastructures (Transportation II)

SemesterAutumn Semester 2017
LecturersU. A. Weidmann
Periodicityyearly recurring course
Language of instructionGerman


NumberTitleHoursLecturers
101-0415-01 GBahninfrastrukturen (Verkehr II)2 hrs
Fri10-12HPV G 4 »
01.02.11-13HIL E 1 »
U. A. Weidmann