851-0252-04L  Behavioral Studies Colloquium

SemesterFrühjahrssemester 2016
DozierendeC. Hölscher, H.‑D. Daniel, A. Diekmann, D. Helbing, V. Schinazi, R. Schubert, C. Stadtfeld, E. Stern
Periodizitätjedes Semester wiederkehrende Veranstaltung
LehrspracheEnglisch
KommentarNumber of participants limited to 50


PlätzeMaximal 50
WartelisteBis 13.02.2016